Sistein? Sistein Nedir?

sistein

 

Sistein, sistein nedir, l-sistein, cysteine ve katkı maddesi kodlamasıyla E910, E920, E921 nedir? Helal mi? Haram mı? Zararlı mı? Bu sorularımıza cevap aramaya çalışacağız.

 

Sis­te­in, yi­ye­cek­ler­le dışardan alı­nan ve vü­cu­dun ken­di­li­ğin­den üre­te­me­di­ği bir pro­te­in ya­pı­ta­şı ya­ni ami­no­asit­tir. Vü­cut­tan tok­sik mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı, hüc­re­le­rin ko­run­ma­sı­nı, rad­yas­yo­nun za­rar­lı et­ki­le­rin­den vü­cu­dun za­rar gör­me­me­si­ni sağ­la­yan ve ba­zı has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de do­ğal ola­rak gö­rev alan fay­da­lı ve ge­rek­li bir mad­de­dir.

Sistein’in Kul­la­nım alan­la­rı?

E 910, E 920 ve­ya E 921 ola­rak kod­la­nan ve di­ğer adı L-Sis­te­in (ing: L-cyste­ine) olan mad­de, ha­mu­run ça­buk açıl­ma­sı­nı ve ko­lay iş­len­me­si­ni sağ­la­mak­ta olup en çok yuf­ka­lık un­lar­da elas­ti­ki­yet ka­zan­dır­mak ve açar­ken yır­tıl­ma­la­rı en­gel­le­mek ama­cıy­la kul­la­nıl­mak­ta­dır. Hamurun kalitesini ve esnekliğini artırmaktadır.

1 ton un içe­ri­si­ne 4 gr ka­dar ve firmanın kullanımına göre değişen oranlarda gir­mek­te ve be­yaz renk­li bir toz gö­rü­nü­mün­de ol­du­ğun­dan as­la fark edi­le­me­mek­te­dir. Hazır yufkaların ununa katılarak kullanıldığından do­lay­lı ola­rak bö­rek ve bak­la­va­la­ra geç­mek­te­dir. Yi­ne ba­zı özel ek­mek­ler­de elas­ti­ki­yet ve sün­ge­rim­si ya­pı­yı ka­zan­dır­mak için kul­la­nı­lır. Ham­bur­ger ek­me­ği, piz­za ek­me­ği ve tost ek­me­ği gi­bi.

İlaç ve koz­me­tik sek­tö­rün­de sistein yine kullanılmaktadır. Gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rın­dan cil­di ko­ru­du­ğu için cilt ba­kım ürün­le­rin­de, ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı ve gri­bal en­fek­si­yon­lar için kul­la­nı­lan ilaç­lar ve ök­sü­rük şu­rup­la­rın­da bal­gam sök­tü­rü­cü ola­rak, ay­rı­ca cilt, saç ve tır­nak do­ku­la­rı­nı des­tek­le­yi­ci ola­rak da ba­zı ilaç ve­ya ki­şi­sel ba­kım ürün­le­rin­de kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.

L-Sis­te­in Üre­ti­mi?

En bü­yük üre­ti­ci Çi­n’­dir. Al­man­ya ve Ja­pon­ya­’da da üre­til­mek­te­dir. Ge­nel­lik­le ber­ber­ler­den top­la­nan in­san sa­çı ve do­muz kıl­la­rın­dan üre­ti­len L-sis­te­in ay­rı­ca kaz-ör­dek tüy­le­ri ve boy­nuz­dan da üre­ti­le­bil­mek­te­dir. Son za­man­lar­da ise mik­ro­bi­yal fer­man­tas­yon tek­no­lo­ji­si kul­la­nı­mı az da ol­sa baş­la­mış­tır. Fa­kat ne ya­zık ki, nis­pe­ten çok ucuz ol­ma­sı se­be­biy­le in­san sa­çı ve do­muz kı­lı en çok kul­la­nı­lan ham­mad­de­dir. 10 kg saç ve­ya kıl­dan yak­la­şık 1 kg sis­te­in el­de edil­mek­te­dir.

Sistein nedir? ile ilgili Helalsitesi.com olarak kısa bir vidyo hazırladık vidyoyu üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Sonuç olarak; İs­lam inan­cı in­sa­nın hiç­bir uz­vu­nun gı­da ola­rak kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­yan eder. İnsanın, saçı, kılı bizim inancımıza göre haramdır. Bu du­rum in­sa­nın ne­cis ol­ma­sın­dan do­la­yı de­ğil, eş­ref-i mah­lu­kat ol­ma­sı hay­si­ye­tiy­le­dir.

Ör­dek ve kaz gi­bi hay­van­la­rın tüy­le­rin­den el­de edi­len sis­te­inin he­lal ol­ma­sı için ke­sim usu­lü­nün İs­la­m’­a uy­gun ol­ma­sı el­zem­dir. Ço­ğun­luk­la sistein yada l-sistein üre­ti­mi in­san ve do­muz kay­nak­lı ol­ma­sı ve ge­ri ka­la­nın da şim­di­lik gü­ve­ni­lir bir he­lal ser­ti­fi­ka­ya sa­hip ol­ma­ma­sı se­be­biy­le sis­te­in içe­ren ve­ya içer­me ih­ti­ma­li olan ürün­le­rin kul­la­nmamanızı ve uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Unut­ma­ya­lım ki, neyle besleniyorsak, ne yiyorsak fıtratımızda onunla ilgili haller teşekkül eder. Ne yersek O oluruz. Dikkat etmeliyiz. Helalsitesi.com ve Yesilsepetim.com ‘da size sunduğumuz hiçbir üründe sistein bulunmamaktadır. İçiniz rahat olsun.

Helalsitesi.com ve Yesilsepetim.com Kurucusu

Gıda Mühendisi Osman Emre SAYIN

Reklamlar

Sistein? Sistein Nedir?’ için 4 yanıt

  1. fatma dedi ki:

    Yaziyi hazirlayip bilgilendirenlerden ALLAH razi olsun .birde sorum olacak insaAllah cevabinida alabilirim.firindan alinan beyaz ekmeklerde varmi hangi asamada katiliyor una bu madde .yada olmayan hangi unlu mamuller bilgilendirirseniz cok makbule gececek.

    • Allah cümlemizden razı olsun efendim, fırından aldığımız beyaz ekmeklerde olma ihtimali var, ancak sistein olarak sorsanız bilmeyeceklerdir. Çünkü onlara katkı maddelerini satan firmalar, hamurun daha güzel olacak, daha iyi elastikiyet kazanacak vb. diyorlardır. Fırıncınıza sadece şunu sorsanız yeterli, un, su ve maya dışında bir şey katıyor musunuz? “Yalan konuşmadan” katmıyorum derse içimiz biraz daha rahat edebilir. İlginiz için teşekkür ederiz. http://www.helalsitesi.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s